Canvis en els impostos d’habitatge per al 2020

El passat 30 d’abril van entrar en vigor les mesures aprovades en la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, que acompanyaven els Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020 i que afecten a diferents impostos relacionats amb l’habitatge, com l’ITP, l’AJD o l’Impost de Successions i Donacions.

A més, es redueix de cinc a tres anys el termini de què disposen les empreses immobiliàries per efectuar la transmissió d’aquells habitatges que hagin adquirit per a la seva venda, havent gaudit de la bonificació provisional del 70% del tipus impositiu.

Pots llegir un resum amb les modificacions més rellevants en el següent document.

DESCARREGAR RESUM

 

Tipus impositiu especial en l’adquisició de l’habitatge habitual per a famílies monoparentals

T’informem que la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat per a l’any 2020 ha establert, a partir de l’1 de maig, un tipus impositiu especial del 5% en l’adquisició de l’habitatge habitual per a famílies monoparentals.

A continuació, detallem les particularitats i condicions per aplicar aquest tipus impositiu:

REQUISITS PER PODER ACOLLIR-SE A AQUEST TIPUS

  • Que el subjecte passiu sigui família monoparental.
  • Les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars en l’última declaració d’IRPF, han de ser menors de 30.000 €. Aquesta quantitat s’augmentarà en 12.000 € per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació estableix com a mínim per a ser considerada família monoparental de categoria especial.

QUÈ ES CONSIDERA FAMÍLIA MONOPARENTAL

Família formada per un o diversos fills menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

Categories de famílies monoparentals a l’efecte de calcular el límit econòmic:

  • Categoria especial
    • Famílies amb 2 o més fills.
    • Famílies en què o el progenitor o un fill és discapacitat o està incapacitat per treballar.
  • Categoria general
    • Les que no es trobin en les situacions anteriors.

QUÈ ES CONSIDERA HABITATGE HABITUAL

És aquell que compleix els requisits establerts en l’IRPF, és a dir, el que constitueixi la residència de la família durant un termini continuat de, al menys, tres anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *