Com actuar davant les visites a immobles amb les noves restriccions de mobilitat

L’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, ha provocat dubtes entre els i les nostres API en relació a l’afectació de les restriccions de mobilitat en la realització de les visites a immobles.

De fet, el nostre equip jurídic ha atès avui múltiples trucades preguntant si es podrien realitzar visites a immobles ubicats en municipis diferents al de la residència habitual durant el cap de setmana, atès que s’han prohibit desplaçaments entre poblacions des de les 06:00 hores de divendres fins a les 06:00 hores de dilluns, si no és per causes justificades.

Si bé es demana restringir al màxim els desplaçaments, estan permesos aquells que venen justificats pel “compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals”, per la qual cosa no es dona cap impediment per al desenvolupament de la tasca dels i les agents pel que fa a realització de visites en els immobles.

Malgrat això, aquells altres desplaçaments que no vinguin justificats per cap dels anteriors motius, i especialment aquells que es vulguin realitzar en altres municipis diferents al de la residència habitual dintre de l’horari de màxima restricció, quedarien afectats per les limitacions de mobilitat.

Per aquest motiu, els teus clients i/o interessats en visitar els immobles hauran de fer-ho sota la seva exclusiva responsabilitat i hauran de justificar, si fossin requerits, el motiu del seu desplaçament.

El model de declaració d’autoresponsabilitat facilitat per la Generalitat de Catalunya no recull cap casella especial que doni cobertura als desplaçaments per a la visita d’immobles, per la qual cosa, serà aquella persona qui en vulgui fer ús qui haurà d’acreditar els motius que justifiquin la urgència inajornable que l’obliga a desplaçar-se entre municipis en les hores de màxima restricció.

Pots facilitar-li al teu client un full de programació de la visita concertada, a on hi constin el dia i hora de la visita, l’adreça de l’immoble i la persona de contacte de la teva agència. El full els hi servirà per acreditar el motiu del desplaçament. La urgència o necessitat inajornable els hi correspon justificar-la a ells.

És per tot això que et recomanem gestionar la teva agenda de visites de dilluns a dijous en cas que el teu client t’adverteixi que s’ha de desplaçar fora del seu municipi per fer la visita i que informis a l’interessat de les limitacions i de que haurà de ser ell qui haurà d’acreditar el motiu justificatiu de la necessitat de fer la visita en cas de ser requerit.

MESURES APLICABLES ALS CENTRES DE TREBALL

  1. S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar.
  2. L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n’és obligatori l’ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
  3. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Si, malgrat tot, tens cap dubte específic sobre aquest tema, el nostre equip jurídic et podrà atendre telefònicament o per email de dilluns a divendres. No dubtis en fer-nos arribar les teves consultes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *