Entra en vigor la obligatoriedad de aplicación del registro de jornada diaria de los trabajadores

El passat 12 de maig va entrar en vigor l’obligatorietat de la posada en marxa del Registre de jornada diària de tots els treballadors, aprovat al Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març, que modifica l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors.A continuació detallem les principals característiques a tenir en compte:

 • El registre horari s’aplica a la totalitat de treballadors, al marge de la seva categoria o grup professional, a tots els sectors d’activitat i a totes les empreses.
 • Les empreses també estan obligades al registre de jornada dels treballadors mòbils, comercials, temporals, treballadors a distància,etc…
 • Existeix una excepció a dita obligació en el suposat de relacions de caràcter especial (alta direcció, càrrecs de confiança), quan es pacta un règim de lliure disponibilitat del temps de feina o forma part de les seves obligacions contractuals la seva plena disposició.
 • Tenen un règim específic, ja regulat amb anterioritat, els treballadors a temps parcial i treballadors mòbils (transports per carretera).
 • No existeix l’obligació del registre de jornada en el suposat dels socis treballadors de cooperatives i treballadors autònoms.
 • En relació als treballadors contractats per una empresa de treball temporal, serà l’empresa usuària qui tindrà la obligació del compliment del registre de jornada, havent d’establir aquesta junt amb la ETT, els procediments per a l’aportació dels registres.
 • En el suposat de subcontractació de l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors, donat que el control de l’activitat roman a l’empresa subcontractista, vertadera ocupadora, aquesta serà la responsable del compliment.
 • El registre diari de jornada haurà de contenir, per expressa menció legal, l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de feina.
 • La normativa no determina una modalitat concreta per al registre diari, assenyalant únicament que s’ha de portar a terme dia a dia. Per això serà vàlid qualsevol sistema o mitjà, en suport paper o telemàtic, sempre que no sigui manipulable a posteriori tan per part de l’empresari com per part del treballador.
 • En cas que hi hagi representació sindical, es determinarà de mutu acord entre empresa i treballadors el sistema a utilitzar, i cas de no existir, serà l’empresa qui ho decidirà de manera unilateral.
 • El registre horari s’ha de conservar per l’empresa durant un període de 4 anys, i ha d’estar a disposició del treballador cas que aquest ho demani.

El Ministeri de Treball ha editat a la seva pàgina web una guia per a la consulta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *