Queda sin efecto el DL 5/2019 de la Generalitat

El Decret llei de la Generalitat 5/2019 de 5 de març de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge quedarà sense efecte,  ja que el Govern ha decidit excloure la seva convalidació de l’ordre del dia de la sessió Plenària del Parlament per la manca de suport. Això vol dir que perdrà vigència i no caldrà incorporar en el contractes d’arrendament la referència dels índexs dels preus del lloguer que l’esmentat Decret exigia. Per tant, els objectius fixats segons la pròpia Generalitat que va anunciar a la seva pàgina web i que tot seguit reproduïm, queden pendents d’un nou desenvolupament i de trobar el consens polític necessari per tirar-los endavant: Fer front al dèficit d’habitatges

  • Nous drets d’adquisició preferent a favor de la Generalitat, en el cas de transmissions oneroses de sòls privats que formin part de les reserves de protecció pública o d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin sencers.
  • Els ajuntaments i la Generalitat podran adquirir sòls mitjançant el dret de tanteig i retracte o mitjançant l’expropiació forçosa.
  • Preveu que els municipis amb demanda residencial forta impulsin, en el termini de dos anys, la construcció d’habitatges de protecció pública per destinar-los al règim de lloguer.

Combatre les situacions d’emergència i els desnonaments Es podran posar multes coercitives o bé es podran expropiar a preus reduïts:

  • Els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys buits.
  • Els que formen part d’edificis en construcció pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb obres executades en més del 80%.

Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex de Referència

  • Serà obligatori consignar en la publicitat i en els contractes l’Índex de Referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del preu de lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.
  • Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics dirigides al foment del lloguer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *