S’aprova la reducció a la meitat dels lloguers dels locals tancats pel COVID

El Govern ha aprovat avui reduir al 50% els lloguers dels locals comercials tancats forçosament per la pandèmia en cas que arrendatari i propietari no es posin d’acord a l’hora de rebaixar-ne el cost.

Malgrat el decret llei que ho regula encara no s’ha publicat al DOGC, volem avançar-te’n alguns detalls que ha desgranat avui el Govern en roda de premsa per tal que puguis estar preparat per a la seva entrada en vigor, el mateix dia de la seva publicació. 

A més, demà rebràs convocatòria per participar en un webinar, aquest mateix divendres, en el què la nostra assessora jurídica, Montserrat Junyent, esclarirà els dubtes comuns sobre l’aplicació d’aquesta mesura. 

Mentrestant, aquí sota tens els punts més rellevants d’aquesta nova normativa:

  • Per poder-s’hi acollir, caldrà requerir a la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.
  • Es prioritza la mediació i negociació entre arrendador i arrendatari i, només en cas de no assolir aquest acord, ambdues parts assumiran al 50% els costos per tot el temps que duri la mesura que determina la suspensió de l’activitat negocial que es desenvolupa en el local.
  • En cas de restricció parcial de l’aprofitament material del l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
  • La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o parcial a l’obligació́ de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, exclosa la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme oficial competent.
  • La part arrendatària ha de reintegrar les garanties de les què s’hagi disposat en el termini d’un any a partir de la desaparició́ de les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió de l’activitat a què fa referència l’article 1 i, en tot cas, abans de la finalització́ del contracte, si el seu termini de durada és inferior.
  • En cas que  les mesures de suspensió de l’activitat es perllonguin més de tres mesos en el transcurs d’un any a partir de l’entrada en vigor del decret llei, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.
  • Les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes per la part arrendatària són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals feta per la part arrendatària.
  • Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.
  • La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contractants, respecte de les contingències que s’hi preveuen, abans de la seva entrada en vigor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *