FAQS: La mediación inmobiliaria durante la COVID-19

En aquesta secció, trobaràs algunes del preguntes que els nostres agents ens han formulat en relació a l’exercici de l’activitat de mediació immobiliària durant aquests dies i sobre les diferents normatives i mesures que s’estan aprovant per pal·liar els efectes de la COVID-19.

EXERCICI DE L’ACTIVITAT

PUC ATENDRE ALS CLIENTS PRESENCIALMENT?
No. L’article 7 del “Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de Marzo”, que declara l’Estat d’Alarma, estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i no ho permet, ja que la nostra activitat no entra dintre de les excepcions previstes. No es pot recollir documentació ni mantenir contactes. Això vol dir que les nostres oficines/despatxos o establiments han d’estar tancats al públic.

PUC ENSENYAR PISOS?
No, pel motiu anterior. Les característiques intrínseques de la nostra tasca, que requereixen molt freqüentment el contacte personal, entrarien dintre de les prohibicions del Reial decret llei i de les recomanacions sanitàries difoses.

PUC DEMANAR HORA AL NOTARI?
El notari només realitzarà les actuacions d’urgència.

Haureu de comunicar-vos amb la notaria per email o telèfon i serà el notari qui valorarà la urgència.

El Consejo General del Notariado ha aconsellat reduir al màxim l’autorització de documents notarials llevat situacions greus o que no permitin ajornament com, per exemple, situacions de malaltia. En aquest cas, hauran d’adoptar les mesures sanitàries requerides.

EM PUC DESPLAÇAR A LA NOTARIA PER ACOMPANYAR I ASSISTIR ALS CLIENTS A LA SIGNATURA D’UNA OPERACIÓ QUE EL NOTARI HA ACCEPTAT FORMALITZAR?

No, no és possible. Tal com ja vam avançar en una anterior comunicació:

“El notari només realitzarà les actuacions d’urgència. Els professionals immobiliaris s’han de comunicar amb la notaria per email o telèfon i serà el notari qui valorarà la urgència. El Consell General del Notariat ha aconsellat reduir al màxim l’autorització de documents notarials llevat de situacions greus o que no permetin ajornament com, per exemple, situacions de malaltia. En aquest cas, s’hauran d’adoptar les mesures sanitàries requerides”.

Cal afegir que per a aquelles operacions que hagin estat tancades amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i, encara en les circumstàncies que el notari accepti la signatura de les escriptures, aquesta no és raó suficient perquè els agents puguin acollir-se a l’incompliment de la restricció a la lliure circulació de les persones, ja que la seva presència física no és indispensable i no s’aprecia cap raó d’urgència.

PUC SIGNAR ARA UN CONTRACTE?
No. Atesa la impossibilitat de circulació, els clients no poden sortir per a signar un contracte ni poden concertar i mantenir reunions.

PODEM SIGNAR UN CONTRACTE PER SIGNATURA ELECTRÒNICA?
És possible, sempre que totes les parts tinguin les eines de signatura electrònica, si bé, atesa la situació excepcional d’Estat d’Alarma, seria més prudent no fer-ho.

En aquest sentit, us recordem que un pdf escanejat no és una signatura electrònica.

ES PODEN VISITAR PISOS PER FER REPORTATGES FOTOGRÀFICS O ALTRES?

No, la limitació del Decret implica anar al lloc de treball, no  fer gestions ni actuacions derivades del treball que requereixin desplaçaments pel carrer. Malgrat la falta de concreció de determinades situacions, cal tenir present l’esperit de la norma, que vol evitar la mobilitat i reduir-la al mínim imprescindible.

QUÈ PASSA AMB ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I PROCESSALS?
Tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l’Estat d’Alarma.

COMPRAVENDA

QUÈ PASSA AMB EL COMPLIMENT DE LES DATES EN ELS CONTRACTES D’ARRES SIGNATS i ALTRES QUE REQUEREIXEN COMPLIMENT DINS EL TERMINI DE LIMITACIÓ DE LA LLIURE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES?
Les relacions contractuals establertes no han rebut cap tractament ni menció en el Reial Decret Llei, per la qual cosa quedarà, avui per avui, malauradament, dins de criteris interpretatius i de la bona voluntat i disposició de les parts per arribar a una entesa. Només la Disposició Addicional 4 del referit suspèn tots els terminis de prescripció de totes les accions i drets durant el termini de vigència de l’Estat d’Alarma i de les seves pròrrogues.

Malgrat tot, volem donar-vos el nostre parer*. Les excepcionals circumstàncies en les què ens trobem permeten invocar, com a motiu per no poder donar compliment als terminis i possibles altres obligacions contractualment contretes, a l’actual situació de força major.

Us aconsellem, en aquest sentit, comunicar a les parts i tractar de que ambdues donin consentiment a la suspensió del termini, que es podrà reprendre pel temps que resti un cop finalitzi aquest període de restricció a la lliure circulació de les persones.

Us recomanem també obtenir, excepcionalment, el consentiment de manera telemàtica, donada la impossibilitat de reunir les parts.

(*) Hem trobat Jurisprudència (AP de Barcelona) en la què, en situacions com les que es van produir dins del sector alimentari derivades de l’epidèmia porcina l’any 2012, no es va considerar incompliment les obligacions assumides per un distribuïdor.

 LLOGUER

HAIG D’INGRESSAR LA FIANÇA DINTRE DEL TERMINI?
Com ja hem comentat en altres respostes, tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l’Estat d’Alarma. L’ingrés de fiances entra dins d’aquest apartat.

Malgrat tot, la Cambra de la Propietat Urbana, per a aquells que hi puguin estar interessats, ha definit un procediment especial d’ingrés. Per fer-lo servir, caldrà que contactin telefònicament amb la Cambra.

AMB LA NOVA SITUACIÓ, EL PROPIETARI TÉ L’OBLIGACIÓ D’ACEPTAR UNA REBAIXA TEMPORAL DEL LLOGUER ?
L’RD 11/2020, de 31 de març, ha previst diverses mesures per ajudar els arrendataris i arrendadors a afrontar la situació actual derivada del COVID-19, sempre que arrendador i arrendatari no haguessin arribat ja a un acord previ relatiu al pagament de la renda.

Si l’arrendador és gran tenidor, empresa o entitat pública, l’arrendatari podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament de la renda. Si no s’arribés a un acord, l’arrendador pot triar entre:

 1. Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de 4 mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els 4 mesos.

Si l’arrendador no està inclòs entre els anteriorment esmentats, és possible la següent mesura:

Si l’arrendatari d’habitatge habitual es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, de conformitat amb l’art. 5 del mateix cos legal, podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

Si la persona física arrendadora no accepta cap acord sobre l’ajornament i quan la persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda referida a l’article 5, aquesta podrà tenir accés a el programa d’ajudes transitòries de finançament regulades per l’article 9.

S’HA DONAT EL PREAVÍS PER FINALITZAR UN ARRENDAMENT I COINCIDEIX AMB EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA. COM HAIG DE PROCEDIR?

En aquest supòsit no es podrà fer l’entrega de la possessió, ni verificar l’estat de l’immoble ni tampoc accedir a anotar les dades dels comptadors, per la qual cosa, es recomana demanar al llogater que trameti telemàticament la renúncia signada*, foto dels comptadors als que pugui tenir accés i/o darrera factura dels subministraments. La propietat haurà de fer acusament de recepció advertint que queda pendent de verificar l’estat, un cop finalitzi el termini d’estat d’alarma, i la devolució de la fiança, degut a la suspensió dels terminis administratius.

La renúncia implica alhora que no es podrà cobrar cap altra renda.

(*) Es tracta de crear un principi de prova de la certesa de la comunicació que requereix, per major seguretat, ratificació tan aviat com sigui possible.

EL PIS ESTÀ BUIT I L’ENTREGA DE CLAUS COINCIDEIX AMB EL PERÍODE DE RESTRICCIÓ DE CIRCULACIÓ. QUÈ PUC FER?

Aquí és on es presenta la major dificultat, atès que l’entrega de claus és la que comporta l’entrega de la possessió i, degut a la limitació a la lliure circulació, aquest extrem no es pot portar a terme, de manera que, per raó de força major, s’ha de diferir l’entrega al moment en què remeti la restricció. Cal entendre –seguint la presumpció de la bona fe- que, durant aquest període, no s’ha accedit a l’habitatge i que en el moment en què es faci efectiva l’entrega de claus l’habitatge presenta el mateix estat que en el moment de la renúncia. Altrament, s’entra en un problema de prova, si l’entrega no compleix les expectatives de la propietat i del llogater.

NO S’HA FET EL PREAVÍS I CALDRIA FER-HO DURANT EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA. QUÈ PASSA?

En aquest cas, s’hauria d’analitzar si el contracte pot entrar en tàcita reconducció mes a mes. Si fos així, s’aconsella enviar el preavís un cop acabi el període d’alarma.

Si no teniu segur que la tàcita reconducció operi mes a mes, ja que podria ser per més temps, és recomanable enviar la notificació (tenim sistemes fefaents que no requereixen desplaçaments, com el burofax online per els serveis de correus) de finalització del contracte  i comunicar a l’interessat que, derivat d’una situació de força major, l’entrega de la possessió s’ajorna a la finalització del període de restricció de la lliure circulació de les persones, tot advertint que el termini que pugui transcórrer, més enllà del que contractualment corresponia, tindrà la consideració d’un termini de pròrroga. Un cop es pugui tornar a circular lliurament, s’haurà de concretar l’entrega de claus mitjançant una nova notificació.

SÓN APLICABLES A TOTS ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE LES MESURES DEL NOU REIAL DECRET-LLEI 11/2020?

No, només són aplicables als arrendaments d’habitatge habitual l’arrendatari dels  quals estigui en situació de vulnerabilitat econòmica.

S’HAN REGULAT LES RENDES DELS ARRENDAMENTS PER A ÚS DIFERENT DEL D’HABITATGE?

No, aquest Reial decret llei no ha regulat les rendes en els arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

Us aconsellem que assoliu acords concrets entre arrendador i arrendatari.

QUINS REQUISITS S’EXIGEIXEN PERQUÈ S’APRECÏI VULNERABILITAT ECONÒMICA A L’EFECTE D’OBTENIR MORATÒRIES O AJUDES EN RELACIÓ AMB LA RENDA ARRENDATÍCIA?

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 requeriran la concurrència conjunta, als efectes d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, dels següents requisits:

 1. a) Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
 2. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM).
 3. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

 1. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 2. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.
 3. b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.
 4. A l’efecte del que preveu aquest article s’entén per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.
 5. No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a l’efecte d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.

Es considera que no concorren aquestes circumstàncies:

 1. Quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió per causa de mort sense testament.
 2. S’exceptua d’aquest requisit també als que, sent titulars d’un habitatge, acreditin la seva no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

DAVANT DE QUI S’HAN ACREDITAR LES CONDICIONS DE VULNERABILITAT?

S’acreditarà per la persona arrendatària davant la persona arrendadora.

COM S’ACREDITARAN LES CONDICIONS DE VULNERABILITAT?

Mitjançant la presentació dels següents documents:

 1. a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 2. b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 3. c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:
 4. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 5. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

 1. d) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 2. e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en les lletres a) a d) de l’apartat anterior, podrà substituir-los mitjançant una declaració responsable dels documents que no hagués facilitat.

 COMUNITATS DE PROPIETARIS

PUC UTILIZAR LES ZONES COMUNS DE L’EDIFICI O DEL CONJUNT RESIDENCIAL PRIVAT TALS COM TERRATS, PARCS,…?

No. Malgrat que el Reial Decret parla de la via pública, la finalitat de la norma és evitar la concentració de les persones i qualsevol activitat conjunta en zones obertes o tancades.

 

MESURES FISCALS 

PODEN ELS AGENTS / AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES ACOLLIR-SE A UN ERTE?

Sí, els agents/agències estarien habilitats per acollir-se i tramitar Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, sense perjudici que aquells que decideixin acollir-se a aquesta mesura quedaran subjectes a l’acceptació i aprovació de l’autoritat laboral competent en la matèria.

Tot i que es produeixen dubtes interpretatius per la manca de concreció i ambigüitat dels preceptes dels diferents decrets (463/2020 i 8/2020) aprovats en els últims dies, entenem que l’activitat dels agents i les agències resulta impossible de desenvolupar per causa de força major, la qual cosa els faculta per poder acollir-se a aquesta mesura.

T’expliquem per què.

En primer lloc, ens trobem amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que en el seu article 22 detalla les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major:

“Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditades, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.”

Seguidament, cal acudir a l’article 10.1, 10.3 i annex del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que detalla les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals. Allà es diu que:

1.Se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. “

“3.Se suspèn l’obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicades a l’annex d’aquest Reial decret.”

“Annex: activitats l’obertura al públic de les quals queda suspesa d’acord amb el que disposa l’article 10.3”

Certament, l’activitat dels agents/agències no es troba dins de les activitats l’obertura al públic de les quals hagi quedat hagi quedat suspesa de forma expressa per l’apartat 3 de l’article 10 i detallades a l’annex del Reial Decret 463/2020, el que significaria que, com et vam explicar en anteriors FAQS, adoptant les mesures adequades per evitar el contagi de les persones, podrien mantenir la seva activitat a porta tancada.

Això no obstant, el que sí és acreditable és que la seva activitat requereix de forma habitual i freqüent contacte amb el públic i mobilitat per la via púbica, especialment per a una part important de personal, que ha de poder circular lliurement per la via pública per ensenyar pisos, fer gestions davant administracions públiques, ajuntaments, oficines de cadastre, registres de la propietat, assistir als seus clients en la signatura de documents públics i/o privats, etc. I també ho és que l’altra part del seu personal depèn de les activitats dels primers, de manera que totes aquestes activitats de l’agència es veuen afectades per la restricció de la lliure circulació de les persones i no poden acollir-se a l’opció del teletreball.

És per aquest motiu que entenem que l’activitat de les agències no pot realitzar-se per motius de força major i que, per tant, poden acollir-se als ERTE, com t’avançàvem al principi d’aquesta resposta. No obstant això, en cas de no ser acceptat l’expedient per causa de força major, podran optar a ell per causa econòmica.

 QUÈ ÉS LA MORATÒRIA HIPOTECÀRIA? (Art. 7 RD 8/2020, de 17 de març)

És la possibilitat de sol·licitar a l’entitat de crèdit un ajornament en el pagament de les quotes del crèdit hipotecari sobre (i) l’habitatge habitual; (Ii) immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals que hagin patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació de al menys un 40% (veure art. 16.1.a RD 11/2020); o (iii) habitatges diferents de l’habitual en situació de lloguer i per a les que el deutor hipotecari persona física propietari i arrendador d’aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda arrendatícia de l’entrada en vigor de l’Estat d’alarma o deixi de percebre-la fins un mes després de la finalització de la mateixa.

S’HAN AMPLIAT ELS SUPÒSITS DE LA MORATÒRIA DE DEUTE HIPOTECARI RECOLLITS EN EL REIAL DECRET-LLEI 8/2020?

Sí, al supòsit del deutor hipotecari sobre l’habitatge habitual, se sumen determinats deutors hipotecaris d’habitatges en situació de lloguer, i d’immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals als quals es refereix la lletra a) de l’article 16.1 .

A QUI AFECTA? (art. 8 RD 8/2020, de 17 de març)

Al deutor i avalador amb hipoteca immobiliària constituïda sobre un dels immobles definits en la pregunta anterior, sempre que compleixi els següents requisits de vulnerabilitat econòmica que preveu l’article 16 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

“Art. 16

 1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a efectes d’aquest Reial decret llei i del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, queden definits pel compliment conjunt de les següents condicions:
 2. a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació d‘al menys un 40%. A l’efecte d’aquest article tenen la consideració d’empresaris i professionals les persones físiques que compleixin les condicions que preveu l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 3. b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
 4. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM).
 5. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

 1. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 2. En el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.
 3. c) Que el total de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l’article 19, més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les contribucions a la comunitat de propietaris. Només tenen la consideració de «despeses i subministraments bàsics» els subministrats en l’habitatge habitual de la unitat familiar.
 4. d) Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, Amb aquesta finalitat, s’entendrà que s’ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi el total de la càrrega hipotecària, entesa com la suma de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l’article 19 sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

A l’efecte d’aquest Reial decret llei, s’entén per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

A l’efecte d’aquest Reial decret llei s’entén per potencial beneficiari als que estiguin fent front a un deute hipotecari d’acord amb l’article 19.

 1. En cap cas és aplicable aquesta definició per als consumidors vulnerables en l’àmbit de l’aigua, el gas natural i l’electricitat en els termes del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i d’aquest Reial decret llei, ni per a la moratòria de deute d’arrendament a què es refereix l’article 3. “

 

S’HAN AMPLIAT ELS SUPÒSITS DE LA MORATÒRIA DE DEUTE HIPOTECÀRIA RECOLLITS EN EL REIAL DECRET-LLEI 8/2020?

Sí, al supòsit del deutor hipotecari sobre l’habitatge habitual, se sumen determinats deutors hipotecaris d’habitatges en situació de lloguer, i d’immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals als quals es refereix la lletra a) de l’article 16.1.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *