La compravenda d’immobles amb previsió de finançament per tercer

Amb l’entrada en vigor del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, es va introduir la regulació de la compravenda amb previsió de finançament per tercer i les conseqüències que això pot tenir envers a l’entrega d’una quantitat a compte del preu.

Això ho trobem regulat en l’article 621-49, que estableix:

“Previsió de finançament per tercer:
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador, llevat de pacte en contra, pot desistir del contracte si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.
2. El desistiment del comprador obliga el venedor a la devolució del preu que li hauria estat lliurat i, si s’escau, de les arres penitencials, i obliga el comprador a deixar el venedor en la mateixa situació en què s’hauria trobat si no s’hagués conclòs el contracte, sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària.”

Com a punts més importants volem destacar els següents:

 1. Perquè el comprador pugui fer ús d’aquesta facultat s’han de complir els següents condicionants:
  1. No ha d’existir pacte en contra.
  2. S’ha de preveure el finançament en el contracte de compravenda.
  3. S’ha de justificar documentalment la negativa de l’entitat a concedir el finançament o a subrogar-se en la hipoteca existent.
  4. Aquesta justificació s’ha de realitzar dins del termini pactat.
 2. Conseqüències de l’exercici d’aquesta facultat:
  1. Restitució de les quantitats entregades pel comprador a compte del preu, incloent les arres penitencials.
  2. El comprador haurà de deixar al venedor en la mateixa situació en què s’hauria trobat si no s’hagués conclòs el contracte de compravenda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *