Publicación del Decreto ley 12/2019

El passat 12 de juliol va entrar en vigor el Decret llei 12/2019 de 9 de juliol de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm.7915, d’11 de juliol), que va ser aprovat pel Govern el dimarts 9 de juliol. El Decret llei s’emmarca en el context actual de pròrroga pressupostària i la necessitat d’adoptar mesures correctores del frau, en línia amb el què preveu el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022 de l’Agència Tributària de Catalunya. En aquest sentit, el nou text legislatiu introdueix modificacions en l’àmbit d’alguns tributs propis i cedits:
  1. Impost sobre els habitatges buits: s’hi inclouen, com a subjectes passius, els fons de titulització, com a titulars de grans paquets d’habitatges buits que han adquirit procedents d’execucions hipotecàries i que amb la regulació actual no estaven subjectes al pagament perquè no tenien personalitat jurídica.
  2. Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial:el tipus impositiu s’incrementa fins als 3,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen.
  3. Impost sobre actes jurídics documentats: el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari s’eleva de l’1,5% al 2%. Segons el que estableix el Reial decret llei 17/2018, el subjecte passiu d’aquest impost són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a favor de les quals es constitueixen les hipoteques.
  4. Apostes: es modifiquen els tipus de gravamen de les apostes: el tipus tributari general s’estableix en el 15% i el corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d’un altre caràcter prèviament determinat i les apostes hípiques, se situa en un tipus únic del 15%.

D’altra banda, el nou Decret llei també aprova noves mesures de lluita contra el frau fiscal en l’àmbit de la tributació i la regulació de l’activitat del joc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *