Certificados de eficiencia energética

¿Què és un certificat d’eficiència energètica?

Un certificat d’eficiència energètica és un document oficial que redacta un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic) que descriu de forma objectiva les característiques energètiques d’un edifici o d’una part de l’edifici.

Per a això, el tècnic calcula el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’habitatge, incloent en aquest càlcul el consum d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació.

El resultat d’aquest examen, conclou amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica que va acompanyat d’una etiqueta energètica.
L’escala de qualificació energètica és de 7 lletres, de la A a la G, sent l’A la qualificació més eficient energèticament que indica major qualitat vida, disminució de so i augment de confort i la G la menys eficient.

Cal tenir en compte que la mitjana de qualificació se situa entre les lletres D i E, que seria “aprovat” en matèria d’eficiència energètica.
La certificació pot fer-se de dues maneres, exclusivament d’un habitatge dins d’un edifici o bé de tot l’edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.

Què conté un certificat d’eficiència energètica?

 1. La identificació de l’edifici o la seva zona a certificar
 2. Identificació del procediment triat pel tècnic
 3. Qualificació d’eficiència energètica amb l’etiqueta energètica
 4. Mesures que el tècnic proposa per millorar la qualificació energètica atorgada al document.
 5. Justificant de recepció del formulari de sol·licitud al registre ICAEN.

 Quin tipus d’immobles no estan obligats a tenir el certificat d’eficiència energètica?

 • Edificis oberts
 • Edificis protegits pel seu valor arquitectònic o històric
 • Edificis de culte o activitats religioses
 • Construccions provisionals per menys de 2 anys
 • Edificis industrials i agrícoles destinats a tallers o altres activitats
 • Edificis aïllats amb una superfície útil inferior a 50 m2
 • Edificis que es comprin per a la seva demolició

S’ha de pagar alguna taxa per aquest certificat?

Si, des de 2014, la Generalitat introdueix unes taxes sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica que són les següents:

Per a nova construcció:

 • Habitatges: 21,85€
 • Altres usos: 21,85€ + 0,30€/m2

Existent:

 • Habitatges: 12,05€
 • Altres usos: 10,95€ + 0,1€/m2

Qui paga la taxa?

Atès que el tràmit d’inscripció es duu a terme pel tècnic certificador, és aquest qui s’encarrega d’efectuar el pagament de la taxa. En el cas dels certificats que es realitzen des d’Apishop, ja tenen incloses les taxes per a pisos i cases unifamiliars, no així per a locals, ja que depèn dels m2 d’aquest.

En cas de renovació del lloguer d’un habitatge al mateix arrendatari s’ha de fer la certificació energètica de l’habitatge?

Segons l’art. 2 del RD 235/2013, només cal fer la certificació energètica d’un edifici o habitatge en el cas en què hi hagi un nou inquilí i sempre que no es disposi d’un certificat en vigor. És a dir, en el cas de renovar un lloguer al mateix inquilí, no caldrà realitzar-lo.

Com s’ha d’incloure l’etiqueta a les ofertes, promocions o publicitat?

Als cartells de venda o lloguer que es col·loquen en l’exterior dels edificis, i en els quals apareix un telèfon de contacte no és necessari que aparegui la qualificació energètica.
En el cas d’anuncis classificats, on no hi ha cap mena d’imatge, s’haurà d’incloure la frase: Qualificació d’eficiència energètica: (Lletra que correspongui).
En el cas de publicitat, ofertes o promocions on figurin imatges es podrà utilitzar el format reduït de l’etiqueta.

Obligacions per als agents Immobiliaris i règim sancionador

D’acord amb l’article 5 de la llei 18/2007, del dret a l’habitatge, com a agents immobiliaris tots els contractes que emetem han d’anar acompanyats del seu certificat d’eficiència energètica de forma obligatòria, tant si es tracta d’una compravenda o d’un lloguer, a més haurem de realitzar-lo per a tota mena de béns, ja siguin habitatges, oficines o locals.

Encara que és habitual veure que en l’apartat d’eficiència energètica posa “en tràmit” no és vàlid, i per això, la Generalitat de Catalunya imposa multes a les agències immobiliàries.
Publicitar la venda o el lloguer d’un habitatge sense certificat energètic comporta multes de 300 i 600€, encara que pot agreujar-se en multiplicar aquesta quantitat pel nombre d’immobles que tingui l’agència immobiliària anunciats sense certificar. En cas que l’infractor hagi obtingut per la comissió de la infracció un benefici superior a l’import de la sanció, aquesta podrà ser equivalent a l’import obtingut.

No només ens trobem les sancions a l’hora de publicitar l’immoble, el notari podria tirar enrere l’operació a la signatura si no es presenta el document, ja que en l’escriptura pública ha de constar el consentiment del comprador d’haver rebut aquesta informació. D’acord amb el règim sancionador del certificat d’eficiència energètica, es qualifica d’infracció greu el vendre o llogar un immoble sense aquest requisit i aquest tipus d’infracció pot ser sancionada amb una multa de 601 a 1.000€.

Es pot derivar la responsabilitat al propietari?

La responsabilitat és de qui comet la infracció, en aquest cas, la publicitat d’un bé immoble sense incloure informació sobre eficiència energètica.

Al final, es tracta d’un servei per al teu client, ja que necessita tenir el màxim d’informació possible abans de prendre la decisió de compra o lloguer. Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques adequades, així com conèixer el consum energètic aproximat que els representarà al cap de l’any.

És un tràmit ràpid, que t’evitarà multes i maldecaps. Recorda que a APISHOP podem ajudar-te a realitzar els teus certificats amb EMSOS, el grau de satisfacció dels nostres API és molt alt, descobreix per què és el producte més venut a la teva botiga immobiliària.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *