Inspección técnica de edificios

La Inspecció Tècnica d’Edificis té com a objectiu certificar la salut de l’edifici, indicant i determinant les seves deficiències així com orientant els propietaris sobre quines accions realitzar en els seus edificis. Aquesta inspecció visual de l’edifici ha de ser realitzada per un tècnic competent, sent aquest un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació o un graduat en ciències i tecnologies de l’edificació. Aquest professional emet un document normalitzat que descriu les característiques generals de l’edifici, estat de conservació i les deficiències visibles constructives o funcionals.

Quins edificis tenen l’obligació de passar-la?

A. A Catalunya, tots els edificis de més de 45 anys des de l’any de construcció segons el Cadastre, d’acord el següent quadre i depenent de si l’edifici és unifamiliar o plurifamiliar. B. Els edificis als quals se’ls requereixi per programes o ordenances locals. C. Els edificis que es vulguin sotmetre a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Què passa si no realitzem la ITE?

No realitzar la ITE es considera una infracció greu i pot comportar sancions des dels 9.000 € als 90.000 €. Aquesta quantia dependrà del risc de l’edifici.

De qui és la responsabilitat de passar la ITE?

La responsabilitat de passar la ITE recau sobre la comunitat de propietaris o el propietari únic, quan sigui el cas.

Qui suporta el cost de la realització?

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció (propietaris de l’immoble o comunitats de propietaris, segons sigui el cas).

Quins tipus de resolucions tenen les ITE?

L’Agència de l’Habitatge, prenent com a base l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges, atorgarà un certificat d’aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l’estat general de l’edifici, el certificat d’aptitud pot ser apte o no apte.

Com hem d’actuar els agents Immobiliaris?

En el moment en què ens facin un encàrrec de venda i sempre abans de signar un contracte d’arres, hem de verificar si és obligatori per llei passar la inspecció, perquè si ho fos en el moment de la compravenda el notari requerirà aquest document i podria aturar l’operació. L’agent immobiliari té la responsabilitat de saber si la ITE està passada o no. Si fos necessari passar la inspecció, hem de demanar la seva realització. Si no ho fos, hem d’avisar sobre quan serà obligatori i aconsellar la seva realització perquè sempre els aportarà informació sobre l’estat del seu edifici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *