Cedulas de Habitabilidad

Qué ès una cédula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document que atorga l’Agència Catalana de l’Habitatge que acredita que un habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa fixats per llei, i que és apte per ser destinat a residència humana. Té una validesa de 15 anys.

Per a què serveix?

És obligatòria per a:

 • Llogar i vendre un habitatge.
 • Contractar els serveis d’aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents.

Qui la pot sol·licitar?

La cèdula pot ser sol·licitada pel propietari, l’administrador o un representant autoritzat, en aquest cas, l’agent immobiliari.

Quina tipologia de cèdules podem trovar?

Hi ha dos tipus de cèdula d’habitabilitat:

 • De primera ocupació: per a habitatges nous o com a resultat d’una gran rehabilitació. Està destinada a promotors i constructors.
 • De segona ocupació: per a habitatges ja existents. Està destinada a persones propietàries de l’habitatge, administradors o representants autoritzats, com és el cas dels agents immobiliaris.

Com se sol·licita la cèdula?

Cal que us adreceu a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent. Després, el mateix tècnic pot fer la tramitació directament a les oficines locals d’habitatge, a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, per correu ordinari o per via telemàtica.

Cal pagar taxes?

Si per a habitatges usats, 18,90€. Però no et preocupis, si ho demanes a través d’Apishop les taxes ja estan incloses.

Quines dades consten a la cèdula?

Les dades que consten a la cèdula són:

 • La direcció i ubicació de l’habitatge.
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
 • El llindar màxim d’ocupació.
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat. A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Què necessita un habitatge per a ser considerat habitable?

Habitabilitat i ocupació

 • L’habitatge ha de tenir una superfície útil de, com a mínim, 36 m².
 • Ha de tenir almenys una sala d’estar – menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina.
 • Si la sala és un únic espai, ha de permetre la compartimentació d’una habitació de 8 m².
 • Si no és un únic espai, l’habitació mínima ha de ser de 6 m².
 • L’alçada mínima habitable ha de ser, entre el paviment acabat i el sostre, de 2,5 m. Tot i això, a la cuina, banys i espais de circulació, pot ser de, com a mínim, 2,20 m, i al menjador, sala d’estar i habitacions es poden admetre, excepcionalment, 2,30 per al pas d’instal·lacions i elements estructurals.

Sostenibilitat i estalvi energètic

Els habitatges han d’estar pensats per aprofitar les condicions naturals del clima i complir els criteris vigents en matèria d’eficiència energètica.

 • La compartimentació és lliure però ha de permetre que els espais destinats a les habitacions puguin independitzar-se i que els destinats a cambres higièniques siguin independents.
 • Cap espai de l’habitatge pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu de la casa.
 • Les cambres de bany no poden servir de pas obligat a la resta habitacions. En cas de voler-ho, només es pot tenir un rentamans en un espai de circulació.

Accessibilitat

 • Qualsevol habitatge ha de ser, com a mínim, practicable, i en cas de tenir diferents pisos o nivells, cal garantir un accés practicable a la cambra de bany, la cuina, l’espai d’ús comú i una habitació.
 • La porta d’accés a l’habitatge i les dels espais bàsics han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m. Les portes d’accés als espais de l’habitatge que no siguin practicables han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
 • Els espais interiors destinats a la circulació que connecten l’accés a l’habitatge i els espais practicables han de tenir una amplada mínima d’un metre i permetre un cercle de maniobra d’1,20m de diàmetre.

Altres aspectes necessaris que han de tenir els habitatges

 • Serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat.
 • Un equip higiènic format, com a mínim, per un rentamans, un vàter i una dutxa.
 • Un equip de cuina amb un mínim d’una aigüera i un aparell de cocció i amb un sistema específic d’extracció mecànica sobre l’aparell de cocció que permeti l’extracció de bafs i fums fins a la coberta.
 • La instal·lació completa per a un equip de rentat de roba.
 • Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge.
 • Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions.
 • Una façana oberta a l’espai lliure exterior de l’edifici que ofereixi ventilació i il·luminació, com a mínim, a un dels espais de la zona d’ús comú de l’habitatge.
 • Cada habitació ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge. Esperem haver-te ajudat per si un client et pregunta sobre aquest tema. No obstant això, no oblidis que aquests són només alguns dels principals aspectes i que molts habitatges de segona mà es regeixen per normatives anteriors, amb altres criteris. Si necessites tramitar una cèdula, t’aconsellem que demanis el servei a través del següent enllaç a APISHOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *